DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174110

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Іван Білосевич, Марія Олексюк

Анотація


У статті розглядаються теоретичні основи підготовки майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності. Особлива увага приділяється професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів технологій. Аргументовано змістову характеристику поняття «професійна підготовка майбутнього вчителя технологій». Подано характеристику понять «професійна підготовка» і «професійна компетентність». Сформульовано основні компоненти та вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів технологій, їх професійно значущих якостей. Здійснено прогностичне обґрунтування основних проблем та напрямів удосконалення професійної підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти за напрямом «Технологічна освіта».


Ключові слова


Професійна підготовка; трудова підготовка; професійна діяльність; вчитель технологій; професійна компетентність майбутнього вчителя технологій; компоненти підготовки вчителя; напрям удосконалення професійної підготовки; технологічна освіта.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Borysenko, N. (2011). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv tekhnolohii v umovakh suchasnoho osvitnoho prostoru. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 4, ch. 2, 295–301 [in Ukrainian].

Kobernyk, O. (2012). Sutnisna kharakterystyka proektuvannia pedahohichnoho protsesu. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. Uman: PP Zhovtyi O. O., Ch. 2, 101–110 [in Ukrainian].

Orshanskyi, L. (2007). Strukturna model stupenevoi pidhotovky suchasnoho vchytelia trudovoho navchannia. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika, 8, 36–40 [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A, Semeniuk, T. V., Antonova, O. Ye. (2003). Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia do pedahohichnoi diialnosti. Zhytomyr: Zhytomyr. derzh. ped. un-t [in Ukrainian].

Sydorenko, V. K. (2013). Shcho zavazhaie podolaty nevidpovidnist pidhotovky vchytelia trudovoho navchannia potrebam suchasnoi shkoly. Trudova pidhotovka v suchasnii shkoli, 5, 2–6 [in Ukrainian].

Trotsko, H. V. (1997). Teoretychni ta metodychni osnovy pidhotovky studentiv do vykhovnoi diialnosti u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Tsvilyk, S. V. (2003). Nastupnist hrafichnoi pidhotovky vchytelia trudovoho navchannia v konteksti suchasnoi tekhnolohii. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity Ukrainy, 3, 33–36 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Борисенко Н. Професійна підготовка майбутніх учителів технологій в умовах сучасного освітнього простору. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 4, ч. 2. С. 295–301.

2. Коберник О. Сутнісна характеристика проектування педагогічного процесу. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. Ч. 2. С. 101–110.

3. Оршанський Л. Структурна модель ступеневої підготовки сучасного вчителя трудового навчання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2007. № 8. С. 36–40.

4. Дубасенюк О. А, Семенюк Т. В., Антонова О. Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності: монографія. Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. 192 с.

5. Сидоренко В. К. Що заважає подолати невідповідність підготовки вчителя трудового навчання потребам сучасної школи. Трудова підготовка в сучасній школі. 2013. № 5. С. 2–6.

6. Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.01, 13.00.04. Київ, 1997. 54 с.

7. Цвілик С. В. Наступність графічної підготовки вчителя трудового навчання в контексті сучасної технології. Трудова підготовка в закладах освіти України. 2003. № 3. С. 33–36.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.