DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174135

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ»

Анатолій Максименко

Анотація


У статті досліджується проблема формування професійних компетенцій майбутніх педагогів-хореографів у процесі вивчення дисципліни «народно-сценічний танець». У даному контексті автор розглядає поняття «компетенція», «професійна компетенція», акцентується увага на специфічних професійних компетенціях педагога-хореографа. Особлива увага приділяється розгляду прийомів, форм і методів навчально-виховної роботи, які сприятимуть залученню студентів до народних танцювальних традицій різноманітних країн. Серед них: культурні проекти, форуми, круглі столи, кураторські години, відвідування та участь у заходах національних культурних центрів тощо.

Ключові слова


Компетенція; професійна компетенція; специфічні компетенції; народно-сценічний танець; хореографія; майбутні педагоги-хореографи; постановчо-репетиційна діяльність; концертно-виконавська діяльність.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Borzov, A. (2008). The folk stage dance: Exercise at the machine: study guide. Moscow: Moscow Academy of Education N. Nesterova [in Russian].

Busel, V. T. (Ed.). (2002). The Great Dictionary of the Ukrainian Language. Kiev: Perun [in Ukrainian].

Zimnyaya, I. A. (2004). Key competences as an effective target basis of the competence-based approach in education. Author’s version. Moscow: Research Center for the problems of quality training [in Russian].

Ivanov, D. A. (2007). Competence and competence approach in modern education. Moscow: Chistye Prudy [in Russian].

Nikolaeva, L. Ya. (application date 25.01.2019). Formation of professional competence of a teacher-choreographer when teaching at a higher educational institution. URL: http://pandia.ru/text/77/272/ 57486.php.

Ovcharuk, O. (2004). Development of Competency Approach: Strategic Guidelines of the International Community. Competency Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Raven, J. (2013). Competence in Modern Society: Identification, Development and Implementation. Moscow: Kogito Center [in Russian].

Savolaynen, G. S. (2004). Socio-cultural interaction in the pedagogical process: essence, main approaches, technologies of preparation and monitoring: a manual for students, postgraduates of pedagogical universities, teachers. Krasnoyarsk: RIO [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Борзов А. Народно-сценический танец: экзерсисы у станка: учебное пособие. Москва: Московская академия образования Н. Нестеровой: ГИТИС, 2008. 492 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ: Перун, 2002. 1440 с.

3. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. Москва: Исследовальский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с.

4. Иванов Д. А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании. Москва: Чистые пруды, 2007. 32 с.

5. Николаева Л. Я. Формирование профессиональной компетенции педагога-хореографа при обучении в вузе. URL: http://pandia.ru/text/77/272/57486.php (дата звернення 25. 01. 2019).

6. Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: К.І.С., 2004. 112 с.

7. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: Когито-Центр, 2013. 396 с.

8. Саволайнен Г. С. Социокультурное взаимодействие в педагогическом процессе: сущность, основные подходы, технологии подготовки и мониторинга: учебное пособие для студентов, аспирантов педагогических вузов, учителей. Красноярск: РИО, 2004. 152 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.