DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174150

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Людмила Мельниченко

Анотація


У статті розкрито критерії та показники визначення рівнів сформованості дослідницьких умінь студентів спеціальності «Початкова освіта». Із цією метою застосовано методи узагальнення педагогічного досвіду й контент-аналізу. На основі проаналізованого науково-педагогічного досвіду та вимог Професійного стандарту і Державного стандарту початкової освіти розроблено систему критеріїв і показників вимірювання рівнів володіння дослідницькими вміннями, що дасть можливість виявити деякі причини неуспішності студентів у проведенні досліджень і окреслити для кожного з них індивідуальну траєкторію формування цих умінь.

Ключові слова


Готовність до педагогічної діяльності; дослідницькі знання; дослідницькі вміння майбутніх учителів початкової школи; метод дослідження; критерії; показники; рівні сформованості дослідницьких умінь.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Babenko, T. P. (2015). Formuvannia doslidnytskykh umin i navychok studentiv medychnoho koledzhu u protsesi proektnoi diialnosti. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv, Irpin [in Ukrainian].

Volynets, Yu. O. (2013). Formuvannia doslidnytskykh umin maibutnikh vyhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv u fakhovii pidhotovtsi. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity. Zatverdzheno Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy № 87 vid 21 liutoho 2018 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/87-2018-п [in Ukrainian].

Ihnatenko, N. V. (2010). Model profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly. Humanitarnyi visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Pereyaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody». Pereiaslav-Khmelnytskyi, 19, 55–60 [in Ukrainian].

Nizovtsev, A. V. (2010). Formuvannia doslidnytskykh umin studentiv tekhnichnykh universytetiv u protsesi vyvchennia profesiino-oriientovanykh dystsyplin. Extended abstract of candidate’s thesis. Poltava [in Ukrainian].

Omelianenko, H. P. (2012). Formuvannia naukovo-doslidnytskykh umin u bakalavriv iz fizychnoho vyhovannia i sportu zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tehnolohii. Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

Pavliuk, L. V. (2015). Formuvannia doslidnytskykh umin u maibutnikh bakalavriv enerhetyky ahropromyslovoho vyrobnytstva u protsesi vyvchennia elektrotehnichnykh dystsyplin. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Profesiinyi standart «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity»: Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy № 1143 vid 10.08.2018 r. URL: https://www.msp.gov.ua/files/News/ 20180815/201808 15.pdf [in Ukrainian].

Stepaniuk, K. I. (2013). Formuvannia doslidnytskykh umin maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly u protsesi proektnoi diialnosti. Extended abstract of candidate’s thesis. Berdiansk [in Ukrainian].

Falko, M. I. (2005). Formuvannia doslidnytskykh umin maibutnikh uchyteliv muzyky u vyshchykh pedahohichnykh zakladakh osvity. Candidate’s thesis. Sumy [in Ukrainian].

Fitsula, M. M. (2005). Pedahohika. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабенко Т. П. Формування дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу у процесі проектної діяльності: автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання». Київ, 2015. 22 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь: Перун, 2009. 1736 с.

3. Волинець Ю. О. Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2013. 20 с.

4. Державний стандарт початкової освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п

5. Ігнатенко Н. В. Модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2010. Вип. 19. С. 55–60.

6. Нізовцев А. В. Формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Полтава, 2010. 20 с.

7. Омельяненко Г. П. Формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів із фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Житомир, 2012. 23 с.

8. Павлюк Л. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)». Київ, 2015. 20 с.

9. Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»: Наказ Міністерства соціальної політики України № 1143 від 10.08.2018 р. 45 с. URL: https://www. msp.gov.ua/files/News/ 20180815/ 20180815. pdf

10. Степанюк К. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Бердянськ, 2013. 20 с.

11. Фалько М. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів музики у вищих педагогічних закладах освіти: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія і методика навчання музики та музичного виховання». Суми, 2005. 225 с.

12. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2005. 560 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.