МОТИВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174173

Ключові слова:

Компетентнісний підхід, компетентність, мотиваційна компетентність, професійна компетентність, мотивація, мотивація до професійної діяльності, інформатизація, інформатизація освіти, інформаційні технології.

Анотація

У статті розкрито сутність понять «мотиваційна компетентність», «мотиваційна компетентність вчителя початкових класів»; обґрунтовано необхідність формування мотиваційної компетентності як складової професійної компетентності вчителя початкової школи; описано структуру мотиваційної компетентності вчителя початкової школи; проаналізовано особливості впливу інформатизації вищої освіти на процес формування мотиваційної компетентності майбутніх учителів початкових класів; схарактеризовано мотиваційну компетентність як передумову формування мотивації до професійної діяльності в майбутніх учителів початкових класів в умовах інформатизації вищої освіти.

Біографія автора

Ірина Онищенко, Криворізький державний педагогічний університет.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Посилання

Bakhmat, N. V. (2017). Teoretychni i metodychni zasady pedahohichnoi pidhotovky vchyteliv pochatkovoi shkoly v umovakh informatsiino-osvitnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu. Doctor’s thesis. Kam’ianets-Podilskyi, Kyiv [in Ukrainian].

Bodaljov, A. A. (1998). Vershina v razvitii vzroslogo cheloveka: harakteristiki i uslovija dostizhenija. Moskva: Flinta-Nauka [in Russian].

Burakova, I. S., Knjazhenko, L. P. (2017). Motivacionnaja sostavljajushhaja professional’noj kompetentnosti. Professional’naja orientacija – Professional orientation, 1, 38–43 [in Russian].

Vakolia, T. I. (2014). Do problemy profesiinoi kompetentnosti vchytelia pochatkovoi shkoly. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific herald of Uzhgorod National University, issue 34, 48–51 [in Ukrainian].

Grebenjuk, T. B., Gurova, V. P. (2007). Formirovanie motivacionnoj kompetentnosti u starsheklassnikov v uchebno-vospitatel’nom processe. Kaliningrad: Izd-vo RGU im. I. Kanta [in Russian].

Denysova, S. P. (2014). Komponenty formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly v umovakh pedahohichnoho koledzhu. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University, issue 115, 63–66 [in Ukrainian].

Doroshenko, Yu. O., Birillo I. V., Khliupin O. A. et al. (2012). Kontseptualni zasady formuvannia informatychnoi kompetentnosti maibutnikh arkhitektoriv. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Lviv: LDU BZhD, 133–139 [in Ukrainian].

Kademiia, M. Yu. (2015). Formuvannia motyvatsiinoi kompetentnosti uchniv profesiino-tekhnichnykh zakladiv. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. Kyiv – Vinnytsia: Planer, issue 42, 92–97 [in Ukrainian].

Kademiia, M. Yu., Didukh, L. I. (2015). Formuvannia motyvatsiinoi kompetentnosti studentiv. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity. Kharkiv: NTU «KhPI», issue 42(46), 267–274 [in Ukrainian].

Karpova, L. H. (2004). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti vchytelia zahalnoosvitnoi shkoly. Kharkiv [in Ukrainian].

Nihametzianova, K. R. (2017). Formuvannia motyvatsiinoi kompetentnosti kursantiv na zaniattiakh z inozemnoi movy profesiinoho spilkuvannia. Molodyi vchenyi – Young scientist, 10(50), 487–491 [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. URL: http://mon. gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].

Polukarov, V. V., Dolzhenko, O. V. (2003). Formirovanie i ocenka motivacionnoj kompetencii budushhih zhurnalistov pri obuchenii v vuze. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal – Siberian Pedagogical Journal. Novosibirsk: NGPU, 38–42 [in Russian].

Fursykova, T. V. (2012). Formuvannia motyvatsiinoi kompetentnosti studentiv u protsesi vyvchennia kompiuternoi hrafiky. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Dragomanov. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 18(28), 115–120 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті