ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НУШ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(22).2020.219400

Ключові слова:

імідж, педагогічний імідж, педагогічний імідж вчителя, позитивний імідж сучасного вчителя, структурна модель педагогічного іміджу вчителя початкових класів Нової української школи, внутрішня складова іміджу, зовнішня складова іміджу, процесуальна складова іміджу.

Анотація

У статті уточнено сутність понять «імідж» та «педагогічний імідж вчителя». Здійснено власну інтерпретацію структурної моделі іміджу вчителя початкових класів Нової української школи, компонентами якої визначено внутрішню, зовнішню та процесуальну складові. Представлено п’ятиетапну програму формування іміджу майбутніх учителів Нової української школи та обґрунтовано специфіку її реалізації у закладі вищої освіти. Виявлено ефективні технології, форми та методи формування педагогічного іміджу майбутніх учителів Нової української школи і розкрито їх сутність.

Біографія автора

Галина Дудчак, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки.

Посилання

Bondarieva, L. I. (2006). Navchalnyi treninh yak zasib profesiinoi pidhotovky maibutnikh menedzheriv orhanizatsii v ekonomichnykh universytetakh. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Vardanyan, M. R. (2007). Imidzh pedagoga kak faktor zdorovesberezheniya sub'ektov obrazovatelnogo protsessa v osnovnoy shkole. Candidate’s thesis. Omsk [in Russian].

Goffman, I. (1984). Predstavlenie sebya drugim v povsednevnoy zhizni. Sovremennaya zarubezhnaya sotsialnaya psihologiya. Moskva, 188–196 [in Russian].

Kontseptsiia «Novoi ukrainskoi shkoly» (2016). URL: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/ NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf [in Ukrainian].

Laiko, T. V. (2011). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv do stvorennia pryvablyvoho zovnishnoho vyhliadu yak skladovoi pedahohichnoho imidzhu. Nauka i osvita – Science and Education, 6/SII, 142–145 [in Ukrainian].

Matsenko, V. F. (2005). Tekhnolohiia imidzhu: psykholohichnyi instrumentarii. Kyiv: Hlavnyk [in Ukrainian].

Mezherytska, O. (2010). Vprovadzhennia imidzholohii yak kompenenta navchalnoho protsesu u vyshchykh zakladakh osvity. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/3/ 10mezhee.pdf [in Ukrainian].

Navrotska, M. M. (2019). Rozvytok profesiinoho imidzhu pedahoha v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Candidate’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Nikolaiesku, I. O. (2007). Imidzh yak prezentatsiina skladova osobystisnykh proiaviv sotsialnoho pedahoha. Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka – Social pedagogy: theory and practice, 3, 88–92 [in Ukrainian].

Saveleva, O. O. (1998). Imidzh i imidzhmeykeryi. Obschestvovedenie v shkole, 6, 18–24 [in Russian].

Savchenko, N. (2015). Profesiinyi imidzh uchytelia pochatkovoi shkoly yak predmet psykholoho-pedahohichnykh doslidzhen. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly – Psychological and pedagogical problems of rural school, Іssue 53, 55–62 [in Ukrainian].

Trubnyk, I. V. (2017). Formuvannia imidzhu maibutnoho sotsialnoho pedahoha. Molodyi vchenyi – Young scientist, 10.1(50.1), 110–113 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Номер

Розділ

Статті