КАТЕГОРІЯ «ВИХОВАННЯ» В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Олександр Коберник Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2842-0168
  • Галина Коберник Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини., Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9340-8707
  • Ірина Білецька Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3372-9100

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(22).2020.219414

Ключові слова:

категорія, педагогіка, виховання, вплив, передача досвіду, взаємодія.

Анотація

Мета статті полягає у розкритті традиційного і сучасного підходів до трактування поняття «виховання» як педагогічної категорії. Застосовуючи теоретичні методи дослідження, а саме: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація тощо, нами розглянуті різні підходи науковців до обґрунтування вихідних теоретичних позицій, систематизації поглядів і підходів до з’ясування провідної педагогічної категорії «виховання». Доводиться, що в педагогіці наявні різні підходи до визначення суті категорії «виховання», що зумовлює його багатозначність, багатогранність і різновекторність даного феномену.

Біографії авторів

Олександр Коберник, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Галина Коберник, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії початкової освіти.

Ірина Білецька, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов.

Посилання

Antonenko, I. Y. (2009). Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti pedahohichnoyi vzayemodiyi. Problemy suchasnoyi psykholohiyi. Kamyanets-Podilskyj, 14–22 [in Ukrainian].

Babanskiy, Y. K. (1985). Kompleksnyy podkhod k vospitaniyu uchashchikhsya: (v voprosakh i otvetakh). K.: Rad. Shkola [in Russian].

Baryshnikov, Y. N. (1996). O vospitanii i vospitatel'nykh sistemakh. SPb. [in Russian].

Bezrukova, V. S. (1983). Osnovnyye kategorii teorii vospitaniya i ikh funktsii v razvitii pedagogicheskoy nauki. Extended abstract of doctor’s thesis. Kazan [in Russian].

Bekh, I. D. (2008). Vykhovannya osobystosti. K.: Lybidʹ [in Ukrainian].

Bytynas, B. P.(1996). Vvedenye v fylosofyyu vospytanyya. M.: Fond dukhovnoho y nravstvennoho obrazovanyya [in Russian].

Bila knyha natsionalʹnoyi osvity Ukrayiny (2010). T. F. Alekseyenko, V. M. Anishchenko, H. O. Ball et al.; akad. V. H. Kremenya (Ed.). K.: Inform. systemy [in Ukrainian].

Boyko, A. M. (2006). Vykhovannya lyudyny: nove i vichne. Poltava: Tekh- servis [in Ukrainian].

Borytko, M. M. (2000). Prostranstvo vospytanyya: obraz bytyya. Volhohrad: Peremena [in Russian].

Vasylyuk, A. (2004). Pedahohichnyy slovnyk-leksykon: anhl.-ukr., ukr.-anhl. Nizhyn [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1997). Vybrani pedahohichni tvory. Drohobych: Vidrodzhennya [in Ukrainian].

Velytchenko, L. K. (2005). Pedahohichna vzayemodiya: teoretychni osnovy psykholohichnoho analizu. Odesa: PNTS APN Ukrayiny [in Ukrainian].

Vyshnevsʹkyy, O. (1996). Suchasne ukrayinsʹke vykhovannya. Pedahohichni narysy. Lʹviv [in Ukrainian].

Voronyn, A. S.(2006). Slovarʹ termynov po obshchey y sotsyalʹnoy pedahohyke. Ekaterynburh: HOU VPO UHTU-UPY [in Russian].

Hynetsynskyy, V. Y. (1992). Osnovy teoretycheskoy pedahohyky. SPb. [in Russian].

Holovanova, N. F. (2007). Podkhody k vospytanyyu v sovremennoy otechestvennoy pedahohyke. Pedahohyka, 10, 38–47 [in Russian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrayinsʹkyy pedahohichnyy slovnyk. K.: Lybidʹ [in Ukrainian].

Dychkivsʹka, I. M. (2001). Osnovy pedahohichnoyi innovatyky. Rivne: RDHU [in Ukrainian].

Entsyklopediya osvity (2008). V. H. Kremenʹ (Ed.). K.: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Zyazyun, I. A. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realiyi. K.: MAUP [in Ukrainian].

Kyrychuk, O. V. (1991). Kontseptsiya vykhovannya pidrostayuchoho pokolinnya suverennoyi Ukrayiny. Ridna shkola, 5, 33–40 [in Ukrainian].

Kobernyk, O. M. (2000). Psykholoho-pedahohichne proektuvannya vykhovnoho protsesu v silʹsʹkiy zahalʹnoosvitniy shkoli. Doctor’s thesis. K. [in Ukrainian].

Kremenʹ, V. (2009). Transformatsiya osobystosti v osvitnʹomu prostori suchasnoyi tsyvilizatsiyi. Profesiyno-tekhnichna osvita, 1, 3–6 [in Ukrainian].

Kurlyand, Z. N. (1999). Sutnistʹ protsesu vykhovannya. Odesa: Pivdennoukrayinsʹk. derzh. ped. in-t im. K. D. Ushynsʹkoho [in Ukrainian].

Moskalenko, V. V. (2007). Psykholohiya sotsialʹnoho vplyvu. K.: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Novaya fylosofskaya éntsyklopedyya. (2010). (Vol. 1–4). V. S. Stepyn, A. A. Huseynov, H. YU. Semyhyn (Eds.). M.: Myslʹ. URL: http://e-libra.ru/read/253222-novaya-filosofskaya-yenciklopediya.-tom-pervyj.html [in Russian].

Pedahohyka: Bolʹshaya sovremennaya éntsyklopedyya (2005). E. S. Rapatsevych (ED.). Mn.: Sovremennoe slovo [in Russian].

Aleksyeyenko T. F., Artemova L. V., Bahlayeva N. I. (2002). Pedahohichnyy slovnyk dlya molodykh batʹkiv. K. [in Ukrainian].

Pedahohichnyy slovnyk (2002). M. D. Yarmachenka (Ed.). K.: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Polyakov, S. D. (2004). Psykhopedahohyka vospytanyya. M.: Novaya shkola [in Russian].

Serykov, V. V. (1999). Obrazovanye y lychnostʹ. Teoryya y praktyka proektyrovanyya pedahohycheskykh system. M.: Lohos [in Russian].

Stepanov, E. N. (2008). Pedahohu o sovremennykh podkhodakh y kontseptsyyakh vospytanyya. M.: TTS Sfera [in Russian].

Yahodnikova, V. V. (2016). Formuvannya innovatsiynoyi spryamovanosti vykhovnoho protsesu zahalʹnoosvitnʹoyi shkoly: teoretychni i praktychni aspekty. Odesa: vyd. Bukayev [in Ukrainian].

Yahupov, V. V. (2002). Pedahohika. K.: Lybidʹ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Номер

Розділ

Статті