МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(22).2020.219580

Ключові слова:

краєзнавча компетентність, майбутній учитель географії, методологічний підхід, діяльнісний підхід, системний підхід, особистісний підхід, технологічний підхід, студент-географ.

Анотація

У статті характеризуються методологічні підходи до формування краєзнавчої компетентності майбутнього вчителя географії під час краєзнавчо-туристської роботи. Розглянуто праці вітчизняних та зарубіжних авторів, які вивчали у своїх роботах питання формування фахових компетентностей майбутніх учителів та методологічні підходи. Визначено методологічні підходи до формування краєзнавчої компетентності майбутнього вчителя географії в процесі краєзнавчо-туристської роботи, такі як: діяльнісний, системний, особистісний, технологічний.

Біографія автора

Інна Рожі, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, викладач.

Посилання

Aleksiuk, A. M. (1998). Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Atanov, G. A. (2001). Dejatel'nostnyj podhod v obuchenii. Doneck: EAI-press [in Ukrainian].

Ball, H. (2006). Pro sutnisnyi zmist osobystisnoi oriientatsii v osviti. Profesiino-tekhnichna osvita, 2, 39–43 [in Ukrainian].

Bekh, I. (2008). Vykhovannia osobystosti. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bondar, V. I. (2005). Dydaktyka. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bondarenko, O. V. (2009). Formuvannia hotovnosti studentiv pryrodnycho-heohrafichnykh fakultetiv pedahohichnykh universytetiv do kraieznavchoi roboty z uchniamy. Extended abstract of candidate’s thesis. Kryvyi Rih [in Ukrainian].

Braslavska, O. V. (2018). Yevropeiskyi dosvid reformuvannia heohrafichnoi osvity. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. Uman: Vizavi, Issue 17, 296–304 [in Ukrainian].

Braslavska, O. V., Rozhi, I. H. (2019). Kompetentnisnyi pidkhid u konteksti profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv heohrafii do kraieznavcho-turystskoi roboty. Molodyi vchenyi, 4.1(68.1), 100–104 [in Ukrainian].

Braslavska, O. V., Rozhi, I. H. (2018). Kraieznavcho-turystychna robota v systemi osvity. Treti Sumski naukovi heohrafichni chytannia: proceedings of the Scientific Conference. Sumy, 17–19 [in Ukrainian].

Vygotskij, L. S. (1991). Pedagogicheskaja psihologija. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Gal'perin, P. Ja. (1966). Psihologija myshlenija i uchenija o pojetapnom formirovanii umstvennyh dejstvij. Issledovanie myshlenija v sovetskoj psihologii. Moskva: Nauka, 80–100 [in Russian].

Honcharenko, S. U. (2010). Pedahohichni doslidzhennia: metodolohichni porady molodym naukovtsiam. Kyiv; Vinnytsia: Planer [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Honcharov, V. V. (2005). Psykholohyia proektyrovanyia kohnytyvnoho razvytyia. Kurhan [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Kobernyk, O. M. (2012). Proektna tekhnolohiia: mozhlyvosti zastosuvannia v osviti. Pedahohika serednoi i vyshchoi shkoly. Kryvyi Rih: KPIDNZN KNU, Issue 36, 11‒18 [in Ukrainian].

Lozova, V. I., Trotsko, H. V. (2002). Teoretychni osnovy vykhovannia i navchannia. Kharkiv: OVS [in Ukrainian].

Liuta, D. A. (2018). Metodolohichni pidkhody u formuvanni hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv z turyzmoznavstva do profesiinoi diialnosti. Molodyi vchenyi, 4.2, 138–141 [in Ukrainian].

Pereiaslavska, S. O. (2011). Orhanizatsiia samostiinoi piznavalnoi diialnosti maibutnikh uchyteliv informatyky v umovakh zastosuvannia multymediinykh elementiv dystantsiinoho navchannia. Extended abstract of candidate’s thesis. Luhansk [in Ukrainian].

Pidkasistyj, P. I. (1980). Samostojatel'naja poznavatel'naja dejatel'nost' shkol'nikov v obuchenii. Teoretiko-jeksperimental'noe issledovanie. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Pysmenna, H. (2013). Osobystisno-oriientovanyi pidkhid u konteksti humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. Uman, Ch. 1, 250–254 [in Ukrainian].

Rozhi, I. H., Braslavska, O. V. (2016). Hurtkova kraieznavcho-turystska robota studentiv-heohrafiv: kompetentnisnyi pidkhid. Vinnytsia: FOP Rohalska I. O. [in Ukrainian].

Semenova, A. V. (2004). Pedahohichni tekhnolohii orhanizatsii ta upravlinnia samostiinoiu robotoiu studentiv yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv. Nauka i osvita, 4–5, 148–152 [in Ukrainian].

Timets, O. V. (2010). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia heohrafii u protsesi profesiinoi pidhotovky. Uman: Vizavi [in Ukrainian].

Topuzov, O. M. (2007). Problemne navchannia heohrafii v shkoli: teoriia i praktyka. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Shabanova, Yu. O. (2014). Systemnyi pidkhid u vyshchii shkoli. Dnipropetrovsk: NHU [in Ukrainian].

Jakovlev, E. V., Jakovleva, N. O. (2006). Pedagogicheskaja koncepcija: metodologicheskie aspekty postroenija. Moskva: MGU [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Номер

Розділ

Статті