№ 16 (2017)

Зміст

Статті

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ПОБУДОВІ КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ» PDF
Валентина Бевз, Тетяна Годованюк 8-16
ПЕДАГОГІЧНІ ТА АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «УСТАНОВКА ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ PDF
Юлія Бойко 17-27
ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ PDF
Тетяна Вакалюк 28-35
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ МИСТЕЦТВУ СПІВУ PDF
Петро Волошин 36-44
АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Марія Медведєва 45-53
МЕТОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНО-КОМПОЗИЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
Олена Реброва, Ніна Лісовська 54-61
РОЗВИТОК ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ (НА ПРИКЛАДІ АУДІОРЕДАКТОРА CELEMONY MELODYNE) PDF
Василь Семенчук 62-69
INNOVATIVE APPROACH TO USING TRAININGS AS FORM OF CLASSES IN HIGH SCHOOL PDF
Halyna Chyrva, Inna Osadchenko 70-78
АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА PDF
Сергій Ящук 79-85
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Андрощук 86-92
ВПЛИВ МЕДІАІНФОРМАЦІЇ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Богдан Семчук 93-99
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Світлана Семчук 100-105
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАСКРІЗНОЇ ЛІНІЇ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ «ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА» PDF
Дарія Возносименко 106-112
РОЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «РЕЖИСУРА В ТАНЦІ» У РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
Людмила Гекалюк 113-120
АКТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ PDF
Эмилия Гуцало 121-128
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Наталка Дудник 129-135
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Ольга Козій 136-142
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНО-ОБРАЗНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Наталія Косінська 143-149
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ: МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Музика 150-158
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталія П’ясецька, Валентина Білан 159-168
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Олена Семенова 169-174
КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ХУДОЖНЬО-ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ PDF
Людмила Степанова 175-183
ДІАГНОСТУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО СЦЕНІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Хуан Ханьцзе 184-190
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ (ФОРТЕПІАННОЇ) ПІДГОТОВКИ PDF
Люй Цзін 191-198
СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Наталія Гатеж 199-207
ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ НА ВІРУ В СВОЇ ТВОРЧІ СИЛИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАСОБАМИ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ PDF
Сергій Куценко 208-216
ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВПЛИВУ КЕРІВНИКА-ЧОЛОВІКА ТА КЕРІВНИКА-ЖІНКИ НА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Світлана Прищепа 217-222
ПЕДАГОГІЧНА СТРАТЕГІЯ «ВІД ДИТИНИ ДО МИСТЕЦТВА» В ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Зоя Сирота, Всеволод Сирота 223-230
СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Умрихіна Оксана, Тетяна Висоцька 231-237
ПОТЕНЦІАЛ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ЕТНОМИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ PDF
Цяо Цжи 238-244
ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ: ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИЩУ ШКОЛУ PDF
Світлана Авхутська 245-252
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Людмила Андрощук 253-260
ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Біляковська 261-267
РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ В РЕЦЕПЦІЇ СУЧАСНИХ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Ольга Мельникова 268-276
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Олена Кірдан 277-283
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF
Ганна Корінна 284-291
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ПОШУКУ РОБОТИ НА РИНКУ ПРАЦІ: З ДОСВІДУ РОБОТИ PDF
Тетяна Кочубей, Вікторія Полєхіна 292-298
КОНСТРУЮВАННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Тетяна Осадченко 299-305
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ З КНР У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Чжан Їн 306-313