№ 14 (2016)

Зміст

Статті

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Галина Васьківська 18-25
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАПИТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Людмила Бутенко 8-17
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ТЕМПО-РИТМІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ PDF
Вей Сімін 26-33
СПЕЦИФІКА ВИЯВЛЕННЯ СЦЕНІЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Владислав Гусак 34-43
ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД PDF
Ірина Дубровіна 44-51
ОРИГІНАЛЬНИЙ РЕПЕРТУАР ЯК СКЛАДОВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПО КЛАСУ ДОМРИ PDF
Віра Калабська 52-58
ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Ольга Козій 59-66
ОГЛЯД ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Ольга Комар 67-73
ТВОРЧА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ВИКОНАННІ PDF
Тетяна Кремешна 74-80
ПОДОЛАННЯ М’ЯЗОВИХ БЛОКІВ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ЗАСОБАМИ ТАНЦЮВАЛЬНО-РУХОВОЇ ТЕРАПІЇ PDF
Анастасія Криворотенко 81-87
МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР PDF
Олександр Кучерявий 88-96
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО СПРИЙНЯТТЯ PDF
Лі Лань 97-103
ЕТАПНІСТЬ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОМПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Микола Пічкур 104-112
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-СКРИПАЧЕЙ. ИХ ВИДЫ И ЗНАЧИМОСТЬ PDF
Радван Нассиб 113-121
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА УМІНЬ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Хань Юйцень 122-129
САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Наталія Шульгач 130-137
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ СПІВОЧИХ НАВИЧОК: МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС PDF
Інна Щербіна 138-145
СПЕЦИФІКА ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ СПІВУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ ЗІ ШКІЛЬНИМ ХОРОМ PDF
Леонід Ятло, Людмила Ятло 146-153
ПЕЧА-КУЧА ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ PDF
Тетяна Бондаренко 154-161
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА З ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ PDF
Юлія Гвоздецька 162-168
СУТНІСТЬ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ PDF
Зоя Сирота, Всеволод Сирота 169-175
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ PDF
Світлана Бондаренко 176-183
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ PDF
Гао Іюань 184-190
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЦИКЛУ ДИСЦИПЛІН «РЕЖИСУРА В ТАНЦІ» PDF
Людмила Гекалюк 191-197
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СКРИПАЛІВ PDF
Ольга Гупало 198-204
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦТВ PDF
Наталія Косінська 205-211
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
Сергій Куценко 212-220
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Ольга Музика 221-228
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
Наталія Петрова 229-236
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХУДОЖНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Олена Побірченко 237-245
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПРАКТИКИ PDF
Василь Семенчук 246-251
ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ НА РОЗВИТОК ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ
Лейла Султанова 252-259
РОЛЬ БАЛЕТНИХ ВИСТАВ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ PDF
Ірина Грошовик 260-265
ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ МУЗИКИ PDF
Валентин Купчик 266-273
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ PDF
Людмила Андрощук 274-282
ЗАСОБИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПОШУКАХ К. ВАСИЛЕНКА PDF
Олександр Жиров 283-289
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ХХ СТОЛІТТЯ: ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЙ PDF
Анатолій Коваленко 290-300
ВИТОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СЛУХОВОЇ УВАГИ ОСОБИСТОСТІ В МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Світлана Миколінська 301-307
ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗБІРКИ «НАРОДНІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ В КИЇВЩИНІ» ПОРФИРІЯ ДЕМУЦЬКОГО PDF
Наталія Пиж’янова 308-315
ҐЕНЕЗА ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ» PDF
Лілія Пригода 316-323
РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА В УКРАЇНІ PDF
Оксана Умрихіна 324-330
ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ XVIII СТ. У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Наталія Філіпчук 331-339
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ PDF
Катерина Кузан 340-346
СТИМУЛЮВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА ЯК ПРОВІДНА УМОВА НАСТУПНОСТІ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ PDF
Лань Сін Цзюнь 347-352
ЩОДО ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ РЕСУРСІВ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
Катерина Олександренко 353-363
ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ПРОФЕСІЙНОГО САМОПІЗНАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЇХНІЙ ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ PDF
Ілона Палагута 364-369
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Тетяна Повалій 370-377
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИЯВЛЕННЯ І ПІДТРИМКИ ПРОФІЛІВ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ PDF
Володимир Тименко 378-387
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Чень Кай 388-395