№ 15 (2017)

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ PDF
Надія Вовк, Марія Сокіл 8-15
ЕКСКУРСІЙНИЙ МЕТОД У СТРУКТУРІ ПРЕДМЕТНО- МЕТОДИЧНИХ ЗНАНЬ УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ PDF
Зоя Возна 16-25
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД СЛОВОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ PDF
Анна Волошина, Людмила Роенко 26-33
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА СФЕРИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Юлія Гвоздецька 34-41
ПІДГОТОВКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ДО ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Григорій Джевага 42-49
МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ PDF
Наталія Дубова 50-58
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ В КОНТЕКСТІ АНДРАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИМАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ PDF
Світлана Ізбаш 59-65
РОЛЬ МЕТОДУ АНАЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИЧНИХ ОСНОВ МЕХАНІКИ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
Руслан Іщенко 66-73
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Тетяна Ковбаса 74-84
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Леся Кравченко 85-90
ПРОБЛЕМА ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Олена Лаврентьєва 91-99
РОЗВИВАЮЧЕ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ В УМОВАХ ВНЗ PDF
Тетяна Радзівіл 100-106
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ PDF
Сергій Стецик, Катерина Ільніцька 107-115
ВОЛОНТЕРСЬКА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ УМІЛОСТІ PDF
Дар’я Супрун 116-123
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК НАЙВАЖЛИВІША МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Наталія Сусла 124-132
МУЗИЧНИЙ ОБРАЗ ЯК СКЛАДОВА ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА PDF
Оксана Умрихіна 133-139
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Сергій Ящук, Талят Азізов, Степан Шабага 140-147
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА PDF
Олена Вдовенко 148-155
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Тетяна Герасимчук 156-163
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ІННОВАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ PDF
Віталій Дубовик 164-170
ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Галина Коберник 171-178
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ PDF
Юрій Перинський 179-190
РЕСУРСИ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Олексій Петрицин 191-199
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Вадим Ребенок 200-208
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА» ЯК ЗАСОБУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ PDF
Лариса Хорунжа 209-215
ДО ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Людмила Божко 216-224
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО- УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА PDF
Наталія Вересоцька 225-232
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ ЙОГО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Ігор Гевко 233-242
АНАЛІЗ КОМПЕТЕНТНОЇ СТРУКТУРИ ХУДОЖНЬО- ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СКРИПАЛІВ PDF
Ольга Гупало 243-248
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇШКОЛИ PDF
Аліна Дрокіна 249-254
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Валентина Коваль 255-265
ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Юлія Кулінка 266-275
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)» PDF
Олег Малишевський 276-282
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ НАСТУПНОСТІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ PDF
Руслан Маслюк 283-292
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Людмила Обманець 293-298
ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ PDF
Олена Поліщук 299-305
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Інна Рубан 306-312
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ PDF
Світлана Рукасова, Наталія Рощина 313-320
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Олена Ящук 321-329
АКТУАЛІЗАЦІЯМОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВМУЗИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Тетяна Кремешна, Світлана Бондаренко 330-336
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Світлана Люленко 337-343
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ PDF
Катерина Маслюк 344-354
ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ ПРОФЕСІЙ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Оксана Пильтяй 355-362
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНО- ЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ PDF
Ганна Созикіна, Наталія Саєнко 363-369
КОНЦЕРТ ДЛЯ ДОМРИ З ОРКЕСТРОМ В. ПОДГОРНОГО: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Віра Калабська 370-378
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНЖЕНЕРНО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Іван Нищак 379-388
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Мирослав Пагута 389-396
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ «ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ (ФОРТЕПІАННОЇ) ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВМАГІСТРАТУРИ З КНР PDF
Люй Цзін 397-404
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В СЕРБІЇ ТА УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ PDF
Валентина Лебідь, Олена Савранська 405-410
MODERNIZATION OF THE QUALITY OF EDUCATION DURING THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF LABOR LEARNING AND TECHNOLOGY PDF
Larysa Savchenko 411-417
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ PDF
Олексій Торубара 418-425