№ 18 (2018)

Зміст

Статті

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО СУПРОВОДУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ НА МАТЕРІАЛАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РАННЬОГО ДИТИНСТВА» PDF
Оксана Авраменко 9-17
УТИЛІТАРНІ (ПРИКЛАДНІ) ЕМОЦІЇ У МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ PDF
Юрій Бай 18-26
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ PDF
Наталія Безлюдна, Наталка Дудник 27-34
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОЛІХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Ся Гаоян 35-41
ЧОТИРИВИМІРНА ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Микола Козяр, Олексій Парфенюк 42-50
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Наталія Коломієць 51-58
КЛАВІРНІ ТВОРИ Й. С. БАХА В ІНСТРУМЕНАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Наталя Ревенко 59-68
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БАГАТОФІГУРНОЇ ЖИВОПИСНОЇ КОМПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Тетяна Саєнко 69-77
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМПОЗИЦІЇ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Олена Семенова, Юрій Коваленко 78-86
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СТАНКОВОГО ЖИВОПИСУ З МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Олександр Тарасенко 87-93
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ PDF
Тамара Торчинська, Людмила Роєнко 94-104
ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ З ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ PDF
Тетяна Федорченко 105-113
ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРОЕКТИВНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА МЕТОДІВ ЗОБРАЖЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ PDF
Тетяна Махомета, Ірина Тягай 114-123
ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФІВ: ДОЦІЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Тетяна Медвідь 124-133
ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ PDF
Світлана Семчук 134-140
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ігор Андрощук 141-147
АЛГОРИТМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ PDF
Людмила Благодир 148-155
ШЛЯХ ДО ВЕРШИН ХУДОЖНЬОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Андрій Гордаш 156-166
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Наталія Дубова, Валентина Харитонова 167-174
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ PDF
Ольга Дьяченко 175-181
ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Сергій Карасєвич 182-191
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СІМ’ЯМИ ПІДЛІТКІВ PDF
Тетяна Кобилянська 192-203
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ СЦЕНІЧНО-ОБРАЗНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Наталія Косінська 204-214
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Ігор Красноштан, Тетяна Небикова 215-223
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я PDF
Світлана Люленко, Вікторія Берчак 224-231
ПРОБЛЕМА ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ І ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА: СУТНІСНИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Музика 232-240
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Олена Нагайчук 241-250
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Наталія Овсяннікова 251-258
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ PDF
Любов Овчиннікова 259-265
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРТЕПІАННО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАГІСТРАНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФАХУ PDF
Тетяна Олійник 266-272
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Катерина Павелків 273-283
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО- ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Наталія Письменна 284-290
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Оксана Рогульська 291-303
ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА PDF
Віталій Свиридюк 304-314
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОРОЗУМІННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
Марія Ткач 315-327
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Наталія Горбатюк 228-235
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ PDF
Вікторія Сизоненко 336-342
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КРОС-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Юлія Шевченко 343-354
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КРОС-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Юлія Шевченко 343-354
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В БЕРДЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Людмила Андрощук 355-364
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ГІТАРНОЇ ОСВІТИ PDF
Тетяна Кочубей, Анатолій Коваленко 365-372
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Оксана Шукатка 373-378
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦКУРСУ «ОСНОВИ КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ СТОСУНКІВ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Олена Галай 379-388
ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН Й ОСВІТНІ ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Володимир Кемінь, Вікторія Лучкевич 389-396
ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ PDF
В’ячеслав Люльченко 397-406
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ У США PDF
Леся Сало 407-416
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ PDF
Оксана Самойленко 417-425